Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

1. Duomenų apsaugos apžvalga

Bendrieji nurodymai

Tolesnėse pastabose pateikiama paprasta apžvalga, kas atsitinka su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės šioje interneto svetainėje. Asmens duomenys yra visi duomenys, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai identifikuoti. Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą rasite mūsų Pareiškime dėl duomenų apsaugos, esančiame toliau po šiuo tekstu.

Kaip šioje svetainėje renkami duomenys

Kas atsakingas už šioje svetainėje renkamus duomenis?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės savininkas. Jo kontaktinius duomenis galite rasti šios svetainės metrikoje.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, renkame tuos jūsų duomenis, kuriais jūs pasidalinate su mumis. Tai gali būti, pvz., duomenys, kuriuos įvedate į kontaktų formą.

Kitus duomenis automatiškai surinks mūsų IT sistemos jums lankantis svetainėje. Visų pirma tai yra techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio prieigos laikas). Šie duomenys registruojami automatiškai, kai tik įeinate į šią svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų yra renkama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų pateikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti panaudoti analizuoti jūsų kaip naudotojų elgesį.

Kokias teises turite savo duomenų atžvilgiu?

Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir tikslą. Be to turite teisę reikalauti, kad šie duomenys būtų pataisyti ar ištrinti. Jei turite daugiau klausimų dėl duomenų apsaugos, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis metrikoje nurodytu adresu. Toliau, turite teisę kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją.

Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis būtų apribotas jūsų asmens duomenų tvarkymas. Išsamią informaciją apie tai galite rasti Pareiškimo dėl duomenų apsaugos skyriuje „Teisė apriboti duomenų tvarkymą“.

2. Išorinė svetainių priegloba

Šios interneto svetainės prieglobą užtikrina išorinis paslaugų teikėjas (Prieglobos teikėjas). Šioje svetainėje surinkti asmeniniai duomenys yra saugomi prieglobos teikėjo serveriuose. Tai visų pirma gali būti IP adresai, kontaktų užklausos, meta ir ryšių duomenys, sutarties duomenys, kontaktinė informacija, vardai, prieiga prie svetainės ir kiti duomenys, sugeneruoti svetainėje.

Prieglobos teikėjo paslaugos naudojamos siekiant įvykdyti sutartį su mūsų potencialiais ir esamas klientas (BDAR 6 str. 1 dal. pastr. b), ir kad profesionalus teikėjas saugiai, greitai ir efektyviai pateiktų mūsų internetinį pasiūlymą (BDAR 6 str. 1 dal. pastr. f).

Mūsų prieglobos teikėjas tvarkys jūsų duomenis tik tiek, kiek būtina atliekant pareigas teikti paslaugas ir vykdys mūsų nurodymus, susijusius su šiais duomenimis.

Sutarties apdoroti užsakymą sudarymas

Siekdami užtikrinti, kad tvarkymas atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus, mes su savo prieglobos teikėju sudarėme užsakymų apdorojimo sutartį.

3. Bendrieji nurodymai ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių operatoriai labai rimtai vertina jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis konfidencialiai ir laikydamiesi įstatymų numatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šio Pareiškimo dėl duomenų apsaugos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkami įvairūs asmeniniai duomenys. Asmens duomenys yra duomenys, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai identifikuoti. Šiuo Pareiškimu dėl duomenų apsaugos paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai vyksta.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., kai bendraujama el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Neįmanoma visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos.

Informacija apie duomenų valdytojo įstaigą

Už duomenų tvarkymą šioje svetainėje atsakinga duomenų valdytojo įstaiga:

LACKFA Isolierstoff GmbH & Co.KG
Industriestrasse 2
25462 Rellingen, Vokietija

Telefonas: +49 4101 3916 – 0
el. paštas: info@lackfa.com

Atsakinga duomenų valdytojo įstaiga yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris pats vienas ar kartu su kitais nusprendžia dėl asmens duomenų (pvz., vardų, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslų ir priemonių.

Galimybė atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis

Daugelis duomenų apdorojimo operacijų galimas tik su aiškiu jūsų sutikimu. Suteiktą savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Tam pakanka laisvos formos pranešimo el. paštu. Iki panaikinimo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui panaikinimas neturi įtakos.

Teisė prieštarauti duomenų rinkimui ypatingais atvejais ir tiesioginei rinkodarai (BDAR 21 str.)

JEI DUOMENŲ TVARKYMAS VYKDOMAS REMIANTIS BDAR 6 STR. 1 DAL. PASTR. E ARBA F, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU DĖL PRIEŽASČIŲ, KILUSIŲ DĖL KONKREČIOS SITUACIJOS, PATEIKTI PRIEŠTARAVIMĄ, KAD BŪTŲ TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS. TAI TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI PAGAL ŠIAS NUOSTATAS. ATITINKAMĄ TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO GRINDŽIAMAS TVARKYMAS, GALIMA RASTI ŠIAME PAREIŠKIME DĖL DUOMENŲ APSAUGOS. JEI PATEIKSITE PRIEŠTARAVIMĄ, MES NEBETVARKYSIME SUSIJUSIŲ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ, NEBENT GALIME ĮRODYTI ĮTIKINAMUS TEISĖTUS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDUS, KURIE SVARESNI UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA JEI TVARKYMAS REIKALINGAS TEISINIAMS IEŠKINIAMS PAREIKŠTI, ĮGYVENDINTI AR GINTI (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL BDAR 21 STR. 1 DAL.).

KAI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD SU JUMIS SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS RINKODAROS TIKSLAIS, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, KIEK JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE RINKODARA. JEI JŪS PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NEBEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL BDAR 21 STR. 2 DAL.).

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

BDAR pažeidimo atveju duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta ar įtariamo pažeidimo vieta. Teisė pateikti skundą nepanaikina kitų administracinių ar teisminių apskundimo būdų.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę leisti perduoti savo ar trečiajai šaliai įprastu mašininio skaitymo formatu pateiktus duomenis, kurie automatiškai apdorojami remiantis jūsų sutikimu ar vykdant sutartį su jumis. Jeigu paprašysite tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai įvyks tik tuo atveju, jei tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialų turinį, pvz., užsakymus ar užklausas, kuriuos siunčiate mums, kaip svetainės operatoriui, perdavimui šiame puslapyje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Šifruotą ryšį galite atpažinti pagal tai, kad naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http://“ į „https://“, ir pagal spynos simbolį savo naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti mums perduodamų duomenų.

Teisė susipažinti, panaikinti ir taisyti

Pagal galiojančias teisines nuostatas jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie saugomus savo asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei reikia, teisę reikalauti, kad šie duomenys būtų pataisyti ar ištrinti. Jei turite daugiau klausimų dėl asmens duomenų, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis metrikoje nurodytu adresu.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas jūsų asmens duomenų tvarkymas. Šiuo klausimu bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis metrikoje nurodytu adresu. Teisė apriboti duomenų tvarkymą taikoma tokiais atvejais:

  • Jei užginčysite mūsų saugomų jūsų asmens duomenų teisingumą, mums paprastai reikės laiko tai patikrinti. Jūs turite teisę reikalauti, kad tikrinimo laikotarpiu duomenų tvarkymas būtų apribotas.
  • Jei jūsų asmens duomenys buvo / yra tvarkomi neteisėtai, galite paprašyti apriboti duomenų tvarkymą, o ne juos panaikinti.
  • Jei mums nebereikia jūsų asmens duomenų, bet jums jų reikia norint įgyvendinti, ginti ar pareikšti teisinius reikalavimus, turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, užuot juos ištrynus.
  • Jei pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 str. 1 dal., turi būti apsvarstyti jūsų ir mūsų interesai. Jūs turite teisę reikalauti, kad, kol nėra nustatyta, kieno interesai svaresni, duomenų tvarkymas būtų apribotas.

Kai esate apriboję savo asmens duomenų tvarkymą, tokius duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik su jūsų sutikimu, arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso.

4. Kaip šioje svetainėje renkami duomenys

Slapukai

Mūsų interneto puslapiuose naudojami vadinamieji „slapukai“ (angl. „Cookies“). Slapukai yra nedideli tekstiniai failai ir negali padaryti jūsų įrenginiui jokios žalos. Jie saugomi jūsų įrenginyje arba laikinai seanso metu (seanso slapukai), arba neribotą laiką (nuolatiniai slapukai). Seanso slapukai bus automatiškai ištrinti, kai baigsite apsilankymą. Nuolatiniai slapukai liks saugomi jūsų įrenginyje tol, kol patys juos ištrinsite, arba jie bus automatiškai panaikinti interneto naršyklės.

Kai kuriais atvejais, kai aplankote į mūsų svetainę, jūsų įrenginyje taip pat gali būti saugomi trečiųjų šalių slapukai. Jie leidžia mums arba jums naudotis tam tikromis trečiųjų šalių įmonių paslaugomis (pvz., slapukai mokėjimo paslaugoms apdoroti).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų yra techniškai būtini, nes tam tikros interneto svetainės funkcijos neveiktų be jų (pvz., pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai naudojami naudotojų elgesiui įvertinti ar reklamai rodyti.

Slapukai, reikalingi elektroninio ryšio procesui vykdyti arba tam tikroms jums reikalingoms funkcijoms atlikti (pvz., pirkinių krepšelio funkcijai), yra Išsaugomi remiantis BDAR 6 str. 1 dal. pastr. f. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad būtų techniškai be klaidų ir optimizuotai teikiamos jo paslaugos. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenų tvarkymas vyksta išimtinai remiantis BDAR 6 str. 1 dal. pastr. a. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie įdiegiamus slapukus, ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, nustatytais atvejais ar apskritai blokuoti slapukų priėmimą, ir suaktyvinti automatinį slapukų ištrynimą uždarius naršyklę. Jei slapukai deaktyvuojami, šios svetainės funkcionalumas gali būti apribotas.

Jei naudojami trečiųjų šalių įmonių ar analizės tikslams skirti slapukai, mes pagal šį Pareiškimą dėl duomenų apsaugos apie tai informuosime atskirai ir prireikus paprašysime sutikimo.

Serverio žurnalo failai

Svetainės teikėjas automatiškai renka ir kaupia informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai yra:

  • naršyklės tipas ir naršyklės versija;
  • naudojama operacinė sistema;
  • nurodomasis URL adresas;
  • besikreipiančio kompiuterio vardas;
  • serverio užklausos laikas;
  • IP adresas.

Šie duomenys nėra sugretinami su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys registruojami remiantis BDAR 6 str. 1 dal. pastr. f. Svetainės savininkas turi teisėtą interesą techniškai be klaidų pateikti ir optimizuoti savo svetainę – tam reikia įrašyti serverio žurnalo failus.

Kontaktų forma

Jei atsiųsite mums užklausas naudodamiesi kontaktų forma, jūsų užklausos formos duomenis, įskaitant ten jūsų nurodytą kontaktinę informaciją, mes saugosime užklausai apdoroti ir jei iškiltų papildomų klausimų. Šių duomenų mes be jūsų sutikimo neperduosime niekur kitur.

Šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 dal. pastr. b, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties įvykdymu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai apdoroti mums adresuotus paklausimus (BDAR 6 str. 1 dal. pastr. f) arba jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 dal. pastr. a), jei jo buvo paprašyta.

Kontaktų formoje jūsų įvesti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite ištrinti duomenis, atšauksite sutikimą juos saugoti, arba nebeliks tikslo saugoti duomenis (pvz., po to, kai jūsų užklausa bus apdorota). Privalomos teisinės nuostatos, visų pirma saugojimo terminai, lieka nepakeistos.

Užklausos el. paštu, telefonu arba faksu

Jei susisieksite su mumis el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus iš su ja gautus asmeninius duomenis (vardą, užklausą), mes saugome ir apdorosime jūsų užklausai tvarkyti. Šių duomenų mes be jūsų sutikimo neperduosime niekur kitur.

Šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 dal. pastr. b, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties įvykdymu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Visais kitais atvejais tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 dal. pastr. a) ir (arba) mūsų teisėtais interesais (BDAR 6 str. 1 dal. pastr. f), nes mes turime teisėtą interesą užtikrinti, kad būtų veiksmingai apdorojamos mums adresuotos užklausos.

Jūsų su kontaktų užklausa atsiųsti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite ištrinti duomenis, atšauksite sutikimą juos saugoti, arba nebeliks tikslo saugoti duomenis (pvz., po to, kai jūsų prašymas bus apdorotas). Privalomos teisinės nuostatos, visų pirma įstatyminiai saugojimo terminai, lieka nepakeistos.

5. Papildiniai ir įrankiai

„YouTube“ su išplėstine duomenų apsauga

šioje interneto svetainėje yra įdėtų „YouTube“ vaizdo įrašų. Šių tinklalapių operatorius yra „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Airija).

Mes naudojame „YouTube“ išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Kaip skelbia „YouTube“, šis režimas reiškia, kad „YouTube“ neišsaugo jokios informacijos apie šios svetainės lankytojus, kol jie nežiūri vaizdo įrašo. Tačiau išplėstinis duomenų apsaugos režimas nebūtinai užkerta kelią duomenų perdavimui „YouTube“ partneriams. Pvz., nepaisant to, ar žiūrite vaizdo įrašą, „YouTube“ prisijungia prie „Google DoubleClick“ tinklo.

Kai tik paleidžiate „YouTube“ vaizdo įrašą šioje svetainėje, užmezgamas ryšys su „YouTube“ serveriais. Tokiu būdu „YouTube“ serveris informuojamas, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. Jei esate prisijungę prie savo „YouTube“ paskyros, „YouTube“ turi galimybę jūsų naršymo elgesį tiesiogiai priskirti prie asmeninio profilio. To galite išvengti išėję iš „YouTube“ paskyros.

Be to, paleisdama vaizdo įrašą „YouTube“ gali išsaugoti įvairius slapukus jūsų įrenginyje. Pasinaudodama šiais slapukais „YouTube“ gali gauti informacijos apie šios svetainės lankytoją. Ši informacija gali be kita ko būti naudojama vaizdo įrašų statistikai rinkti, gerinti patogumą naudotojui ir užkirsti kelią sukčiavimui. Šie slapukai liks saugomi jūsų įrenginyje tol, kol patys juos ištrinsite.

Paleidus „YouTube“ vaizdo įrašą, esant reikalui gali būti suaktyvinti tolesni duomenų tvarkymo procesai, kuriems mes neturime jokios įtakos.

„YouTube“ naudojama siekiant patraukliai pristatyti mūsų internetinius pasiūlymus. Tai atspindi teisėtą interesą, kaip apibrėžta BDAR 6 str. 1 dal. pastr. f. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenų tvarkymas vyksta išimtinai remiantis BDAR 6 str. 1 dal. pastr. a. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie „YouTube“ duomenų apsaugą galite rasti jų pareiškime dėl duomenų apsaugos adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

„OpenStreetMap“

Mes naudojamės „OpenStreetMap“ (OSM) žemėlapių paslauga. Teikėjas yra „Open-Street-Map Foundation“ (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

Jei lankysitės interneto svetainėje, į kurią įtraukta „OpenStreetMap“, Jūsų IP adresas ir papildoma informacija apie jūsų elgesį šioje svetainėje tarp kitko bus perduota OSMF. Šiuo tikslu esant reikalui „OpenStreetMap“ gali išsaugoti slapukus jūsų naršyklėje. Tai yra tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip naudojatės svetaine. Galite uždrausti saugoti slapukus atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; tačiau norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju jūs galėsite naudotis ne visomis šios svetainės funkcijomis.

Taip pat galima užregistruoti jūsų buvimo vietą, jei tai leisite savo įrenginio nustatymais – pvz., savo mobiliajame telefone. Šio tinklalapio teikėjas neturi jokios įtakos šiam duomenų perdavimui. Išsamią informaciją rasite „OpenStreetMap“ pareiškime dėl duomenų apsaugos, randamame pagal šią nuorodą: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

„OpenStreetMap“ naudojamas siekiant patraukliai pristatyti mūsų internetinius pasiūlymus ir lengvai rasti vietas, kurias nurodėme svetainėje. Tai atspindi teisėtą interesą, kaip apibrėžta BDAR 6 str. 1 dal. pastr. f. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenų tvarkymas vyksta išimtinai remiantis BDAR 6 str. 1 dal. pastr. a. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

6. Nuosavos paslaugos

Pretendento duomenų panaudojimas

Mes siūlome jums galimybę kreiptis į mus dėl įdarbinimo (pvz., el. paštu, paprastu paštu ar naudojantis internetine paraiškos forma). Toliau mes informuosime jus apie jūsų asmens duomenų – surinktų vykdant paraiškos pateikimo procesą – apimtį, tikslą ir naudojimą. Mes garantuojame, kad jūsų duomenys renkami, apdorojami ir naudojami pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir visas kitas teisines nuostatas, ir kad jūsų duomenys yra tvarkomi griežtai laikantis konfidencialumo.

Renkamų duomenų apimtis ir tikslas

Jei atsiųsite mums pareiškimą, mes tvarkysime susijusius asmens duomenis (pvz., kontaktinius ir ryšių duomenis, prašymo dokumentus, pastabas darbo pokalbių kontekste ir kt.), kiek tai būtina norint nuspręsti dėl galimybės užmegzti darbo santykius. Teisinis pagrindas pagal Vokietijos teisę yra naujojo federalinio duomenų apsaugos įstatymo (vok. BDSG) 26 straipsnis (darbo santykių inicijavimas), BDAR 6 str. 1 dal. pastr. b (bendrosios sutarties inicijavimas) ir – jei jūs davėte sutikimą – BDAR 6 str. 1 dal. pastr. a. Sutikimą galima bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų asmens duomenys mūsų įmonėje bus perduodami išimtinai tik žmonėms, kurie yra susiję su jūsų paraiškos tvarkymu.

Jei paraiška bus sėkminga, jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi remiantis naujojo BDSG 26 straipsniu ir BDAR 6 str. 1 dal. pastr. b, saugomi mūsų duomenų tvarkymo sistemose darbo santykiams tvarkyti.

Duomenų saugojimo trukmė

Jei negalime pateikti jums darbo pasiūlymo, darbo pasiūlymo atsisakote ar atsiimate savo prašymą, pasiliekame teisę iki 6 mėnesių nuo paraiškos teikimo proceso pabaigos (paraiškos atmetimas ar atsiėmimas) saugoti jūsų perduotus duomenis remdamiesi savo teisėtais interesais (BDAR 6 str. 1 dal. pastr. f). Tada duomenys ištrinami, o fiziniai prie paraiškos pridedami dokumentai sunaikinami. Duomenys saugomi visų pirma įrodymo tikslais teisinių ginčų atveju. Jei akivaizdu, kad duomenys bus reikalingi pasibaigus 6 mėnesių laikotarpiui (pvz., dėl gresiančio ar keliamo teisinio ginčo), duomenys bus ištrinti tik tuo atveju, jei nebeliks tolesnio saugojimo tikslo.

Taip pat gali būti saugoma ilgiau, jei esate davę atitinkamą sutikimą (BDAR 6 str. 1 dalis) arba jei yra įstatyminė pareiga saugoti, dėl kurios negalima duomenų ištrinti.

Įtraukimas į pretendentų bazę

Jei negalime pateikti jums darbo pasiūlymo, galbūt pasinaudosite galimybe būti įtrauktas į mūsų kandidatų sąrašą. Priėmimo atveju visi paraiškos dokumentai ir informacija yra perkeliami į pretendentų bazę, kad būtų galima su jumis susisiekti, jei atsirastų laisvų vietų.

Į pretendentų bazę įtraukiama išimtinai remiantis pareikštu jūsų sutikimu (BDAR 6 str.. 1 dal. pastr. a). Sutikimas pateikiamas savanoriškai ir nėra susijęs su vykstančiu įdarbinimo paraiškos teikimo procesu. Duomenų subjektai savo sutikimą gali bet kuriuo metu atšaukti. Tokiu atveju duomenys iš pretendentų bazės bus neatšaukiamai ištrinti, jei nėra teisinių priežasčių juos saugoti.

Duomenys iš pretendentų bazės bus neatšaukiamai ištrinti ne vėliau kaip per dvejus metus po to, kai buvo duotas sutikimas.