Polityka prywatności

1. W skrócie o ochronie danych

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki pokazują w przejrzysty sposób, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz niniejszą stronę. Dane osobowe są to wszystkie te dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności, będącej przedmiotem niniejszego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na niniejszej stronie internetowej zajmuje się administrator strony internetowej. Jego dane kontaktowe można pobrać z noty prawnej na niniejszej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Gromadzimy dane, które Ty nam przekazujesz. Mogą to być np. dane z formularza kontaktowego.

Gromadzimy również dane automatycznie. Nasze systemy IT rejestrują Twoje odwiedziny na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny, czy godzina wejścia na stronę). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie zaraz po wejściu na tę stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Część gromadzonych danych ma gwarantować bezbłędne udostępnianie danych. Pozostałe dane mogą być wykorzystywane do analizowania Twojej aktywności jako użytkownika.

Jakie są Twoje prawa odnośnie Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu Twoich zapisanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak i w razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Ponadto w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły na ten temat można znaleźć w polityce prywatności pod punktem „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

2. Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostingowana przez zewnętrznego usługodawcę (dostawę hostingu). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu. Może tu chodzić przede wszystkim o adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane do wymiany informacji, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Dostawca hostingu jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)).

Nasz dostawca hostingu będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z usługami i do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu zleceń

Aby zagwarantować przetwarzanie zgodne z ochroną danych, zawarliśmy z naszym dostawcą hostingu umowę w sprawie przetwarzania zleceń.

3. Ogólne wskazówki i informacje o obowiązku informowania

Ochrona danych

Administratorzy niniejszych stron bardzo poważnie podchodzą do sprawy ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe są to te dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez internet (np. przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka o odpowiedzialnym podmiocie

Odpowiedzialnym podmiotem za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

LACKFA Isolierstoff GmbH & Co.KG
Industriestraße 2
D-25462 Rellingen

Phone: +49 4101 3916 – 0
E-mail: info@lackfa.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych może być przeprowadzanych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Wydaną wcześniej zgodę możesz z każdej chwili anulować. Wystarczy przesłać do nas e-mailem nieformalną wiadomość. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody nie pozostaje bez wpływu na cofnięcie zgody.

Prawo do wycofania zgody na gromadzenie danych w szczególnych przypadkach oraz w związku z materiałami marketingu bezpośredniego (art. 21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO))

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE ODBYWAŁO  SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 PUNKT E LUB F OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (OROOD) (NIEM. DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG – DSGVO), MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, POD WARUNKIEM, ŻE ZAISTNIEJĄ KU TEMU POWODY WYNIKAJĄCE Z TWOJEJ KONKRETNEJ SYTUACJI LUB SPRZECIW BĘDZIE SKIEROWANY PRZECIWKO MATERIAŁOM MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. WŁAŚCIWA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERAJĄ SIĘ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH, ZOSTAŁA WSKAZANA W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. WYCOFANIE TWOJEJ ZGODY BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZAPRZESTANIEM PRZEZ NAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UZASADNIĆ ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ PRZYCZYNY PRZETWARZANIA DANYCH, MAJĄCE NADRZĘDNE ZNACZENIE W STOSUNKU DO TWOICH INTERESÓW, PRAW I SWOBÓD, BĄDŹ PRZETWARZANIE DANYCH BĘDZIE MIAŁO SŁUŻYĆ WYEGZEKWOWANIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (WYCOFANIE ZGODY ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (OROOD) (NIEM. DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG – DSGVO)).

GDYBY CELEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH MIAŁBY BYĆ MARKETING BEZPOŚREDNI, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH W TAKIM CELU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE BĘDZIE ONO POWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. WYCOFANIE TWOJEJ ZGODY BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZAPRZESTANIEM PRZEZ NAS WYKORZYSTYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (WYCOFANIE ZGODY ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (OROOD) (NIEM. DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG – DSGVO)).

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) osoby poszkodowane mają prawo do odwołania się do organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim, będącym ich miejscem pobytu, miejscem pracy bądź miejscem zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych administracyjnych ani sądowych skarg.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do posiadania danych, które przetwarzamy w zautomatyzowany sposób na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, u siebie bądź u strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Ewentualny bezpośredni transfer danych do innego podmiotu odpowiedzialnego będzie możliwy tylko w zakresie technicznej wykonalności.

Szyfrowanie SSL, wzgl. TLS

Strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako administrator witryny, szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można poznać po tym, że na pasku adresu przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://” oraz dodatkowo symbol kłódki.

Przy aktywnym szyfrowaniu SSL, wzgl. TLS, które będą do nas przekazywane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i korekta

Każdy ma prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak i w razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej. W następujących przypadkach obowiązuje prawo do ograniczenia przetwarzania:

  • Jeśli zakwestionujesz prawdziwość przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania naszej weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / będzie niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli Twoje dane osobowe będą nam już niepotrzebne, a Ty będziesz ich potrzebował do domagania się, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych, będziesz miał prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 21 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), musi dojść do rozważenia Twoich i naszych interesów. Do czasu ustalenia, czyje interesy będą przeważały, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – abstrahując od ich gromadzenia – będą mogły być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą bądź gdy będzie miało to służyć wyegzekwowaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki „cookie”. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi, ani nie zawierają wirusów. Są one przechowywane tymczasowo na Twoim urządzeniu przez czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub na stałe (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji po opuszczeniu strony są automatycznie usuwane. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego rozwiązania przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie stron trzecich mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do realizacja płatności).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie konieczne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. funkcja koszyka w zakupach elektronicznych) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO); zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie i zezwalała na ich korzystanie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub całkowicie je wykluczała i automatycznie usuwała przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

W zakresie, w jakim wykorzystywane są pliki cookie firm zewnętrznych lub do celów analizy, poinformujemy Cię o tym osobno w kontekście niniejszej polityki prywatności i, w razie potrzeby, poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL strony
  • nazwa hosta nadana komputerowi do którego chcesz uzyskać dostęp
  • godzina wywołania serwera
  • adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie będzie miało miejsca.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w bezbłędnej pod względem technicznym prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym właśnie celu muszą być rejestrowane pliki dzienników serwera.

Formularz kontaktowy

Gdy prześlesz nam swoje zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza, w tym dane kontaktowe tam podane, zostaną zapisane w celu przetworzenia wniosku oraz na wypadek dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)) bądź na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)), o ile poprosiliśmy o nią w zapytaniu.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub usuniesz cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza te dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie poprzez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego wynikające (nazwa, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)) i/lub naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)), gdyż skuteczne przetwarzanie zapytań skierowanych do nas stanowi właśnie uzasadniony interes.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub usuniesz cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza te dotyczące ustawowych okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie internetowej znajdują się zintegrowane filmy z YouTube. Administratorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Wykorzystujemy YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Zgodnie z deklaracją YouTube tryb ten powoduje, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach odwiedzających tę stronę, zanim nie obejrzą oni udostępnionego filmu. Nie jest jednak wykluczone, że w trybie rozszerzonej ochrony danych partnerzy YouTube nie będą przekazywali danych. YouTube tworzy więc – niezależnie od tego, obejrzałeś film, czy nie – połączenie z siecią Google DoubleClick.

Każdorazowo po uruchomieniu odtwarzania filmu YouTube na tej stronie internetowej, tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma przy tym informację, które spośród naszych stron odwiedziłeś. Gdy zalogujesz się na swoje konto YouTube, umożliwiasz serwisowi YouTube przyporządkowanie Twoich operacji bezpośrednio swojemu osobistemu profilowi. Możesz tego uniknąć poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube po rozpoczęciu odtwarzania filmu może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o użytkownikach odwiedzających nasze strony internetowe. Informacje te posłużą między innymi do gromadzenia statystyk oglądalności, poprawy zadowolenia użytkowników oraz zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Ewentualnie po uruchomieniu odtwarzania filmu YouTube mogą uaktywnić się inne czynności przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert online. Mieści się to w uprawnionym interesie w myśl art. 6 ust. 1 punkt f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO); zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje o ochronie danych na serwisie YouTube, zobacz polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

OpenStreetMap

Korzystamy z usługi OpenStreetMap (OSM). Jej dostawcą jest Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, United Kingdom.

Jeśli odwiedzasz witrynę internetową zawierającą OpenStreetMap, do OSMF przesłane zostaną takie informacje jak Twój adres IP i inne informacje opisujące Twoje działanie na tej stronie. OpenStreetMap w tym celu gromadzi pliki cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Możesz, poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce, wyłączyć w niej funkcję przechowywania plików cookie; pamiętaj jednak, że wówczas przeglądarka może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Możesz również zapisać swoją lokalizację, jeśli zezwolisz na to w ustawieniach urządzenia, np. na telefonie komórkowym. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Szczegółowe informacje na ten temat, zobacz polityka prywatności OpenStreetMap pod tym linkiem: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Korzystanie z OpenStreetMap zawiera się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Mieści się to w uprawnionym interesie w myśl art. 6 ust. 1 punkt f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO); zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

6. Własne usługi

Przetwarzanie danych kandydatów

Oferujemy możliwość składania podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego). Niniejszym informujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zebranych podczas procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że dane są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Gdy Twoje podanie o pracę dotrze do nas, my przetwarzamy Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty rekrutacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną tego jest znowelizowany § 26 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (niem. Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) zgodnie z prawem niemieckim (rozpoczęcie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) (ogólne rozpoczęcie umowy) oraz – jeśli wyraziłeś zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie tylko osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojego zgłoszenia.

Jeśli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą gromadzone w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie znowelizowanego § 26 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (niem. Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) i art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy złożyć Ci oferty pracy, odrzucasz ofertę pracy lub wycofujesz swoje zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)) przez okres do 6 miesięcy począwszy od zakończenia procesu rekrutacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacji są niszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów weryfikacji w razie sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie 6 miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy nie będzie już obowiązywał cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli wyraziłeś odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)) lub jeśli istnieją prawne zobowiązania do przechowania i usunięcie danych nie jest z tego powodu możliwe.

Włączenie do grona kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możesz mieć możliwość włączenia do naszego grona kandydatów. W przypadku przyjęcia wszystkie dokumenty i informacje z wniosku są przekazywane do grona kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą gdy pojawi się wolne miejsca na odpowiednie stanowisko pracy.

Włączenie do grona kandydatów opiera się zatem wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 punkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO)). Przedłożenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z trwającym procesem rekrutacyjnym. Zainteresowana osoba może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane z grona kandydatów zostaną trwale usunięte, pod warunkiem, że nie ma prawnych powodów do ich zachowania.

Dane z grona kandydatów zostaną trwale usunięte najpóźniej dwa lata po wyrażeniu zgody.