Isikuandmete kaitse deklaratsioon

1. Lühike ülevaade andmekaitsest

Üldised märkused

Järgnevad märkused annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on kõik andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse teema kohta leiate selles tekstis toodud meie isikuandmete kaitse deklaratsioonist.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmete töötlemine sellel veebisaidil toimub veebisaidi operaatori kaudu. Selle kontaktandmed saate selle veebisaidi lõpus impressumist.

Kuidas me teie kohta andmeid kogume?

Ühelt poolt kogume andmeid, mida te meile esitate. Seejuures võib olla tegemist näiteks andmetega, mida te sisestate kontaktvormi.

Teisi andmeid kogub meie IT-süsteem automaatselt veebisaidi külastamisel. Nendeks on peamiselt tehnilised andmed (nt interneti brauseri tüüp, operatsioonisüsteem või kodulehe külastuse kellaaeg) Nende andmete kogumine toimub automaatselt niipea, kui külastate seda veebisaiti.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Üht osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebisaidi vigadeta kasutusse andmine. Teisi andmeid saame kasutada teie käitumise analüüsimiseks kasutajana.

Millised on teie õigused oma andmete suhtes?

Te võite igal ajal saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Peale selle on teil õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Selleks ja teiste andmekaitsega seotud küsimuste korral võite meiega igal ajal  ühendust võtta veebisaidi lõpus impressumis toodud aadressil. Teil on veel õigus esitada kaebus pädevale järelevalveorganile.

Peale selle on teil kindlatel tingimustel õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Üksikasjad selle kohta leiate isikuandmete kaitse deklaratsiooni lõigust „Õigus töötlemise piiramiseks“.

2. Väline hostimine

Seda veebisaiti hostib väline teenindaja. Isikuandmed, mis kogutakse sellel veebisaidil, salvestatakse hosti serveritesse. Seejuures võib olla tegemist IP-aadresside, kontaktipäringute, metaandmete ja suhtlusandmete, lepinguandmete, kontaktandmete, nimede, veebilehtedele juurdepääsude ja muude andmetega, mis genereeritakse veebisaidi kaudu.

Hosti kasutamine toimub lepingu täitmise eesmärgil meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientide suhtes (DSGVO art. 6, lõige 1, punkt b) ja meie on-line pakkumiste kindla, kiire ja efektiivse valmisseadmise huvides professionaalse pakkuja kaudu (DSGVO, art. 6, lõige 1, punkt f).

Meie host töötleb teie andmeid ainult sel määral, kui see on vajalik tema kohustuste täimiseks ja järgib meie juhiseid nende andmete suhtes.

Lepingu lõpetamine tellimuse töötlemise kaudu

Andmekaitsele vastava töötlemise tagamiseks oleme sõlminud meie hostiga lepingu tellimuse töötlemise suhtes.

3. Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende veebilehtede haldaja suhtub teie isikuandmetesse väga tõsiselt. Me kohtleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja vastavalt seadusepärastele andmekaitse eeskirjadele, samuti sellele isikuandmete kaitse deklaratsioonile.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Käesolevas isikuandmete kaitse deklaratsioonis selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja mille jaoks me neid kasutame. Selles selgitatakse ka seda, kuidas ja millisel eesmärgil see toimub.

Me juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel interneti kaudu (näiteks suhtlemisel e-kirja teel) võib olla turvaauke. Andmete turvaakudeta kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Teave vastutava üksuse kohta

Vastutav üksus andmete töötlemiseks sellel veebisaidil on:

LACKFA Isolierstoff GmbH & Co.KG
Industriestrasse 2
25462 Rellingen, Saksamaa

Telefon: +49 4101 3916 – 0
E-kirja aadress: info@lackfa.com

Vastutavaks üksuseks on füüsiline või juriidiline isik, kes määrab kas üksi või koos teistega isikuandmete (näiteks nimed, e-kirja aadressid jms) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Teie isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine

Paljud andmete töötlemise protseduurid on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Te võite juba antud nõusoleku igal ajal tühistada. Selleks piisab meile e-kirjaga vabas vormis teate saatmisest. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta kuni tühistamiseni toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

Õigus keelduda andmete kogumisest erandjuhtudel, samuti otseturundusest (Art. 21 DSGVO)

KUI ANDMETE TÖÖTLEMINE TOIMUB DSGVO ART. 6 LÕIKE 1 PUNKTI E VÕI F ALUSEL, SIIS ON TEIL IGAL AJAL ÕIGUS PÕHJUSTEL, MIS TULENEVAD TEIE ERAKORDSEST SITUATSIOONIST, ESITADA VASTUVÄIDE TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VASTU. SEE KEHTIB KA NENDE MÄÄRUSTEGA KAITSTUD PROFIILIANALÜÜSI SUHTES. TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKU ALUSE LEIATE SELLEST ISIKUANDMETE KAITSE DEKLARATSIOONIST. KUI ESITATE VASTUVÄITE, EI TÖÖTLE ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID, KUI ME EI SUUDA ESITADA VEENVAID  PÕHJUSI TÖÖTLEMISE JÄTKAMISEKS, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK ÕIGUSNÕUETE ESITAMISEKS, RAKENDAMISEKS JA KAITSMISEKS (VASTUVÄIDE DSGVO ART. 21 LÕIKE 1 PUNKTI JÄRGI)

KUI TEIE ISIKUANDMEID KASUTATAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, SIIS ON TEIL ÕIGUS ESITADA IGAL AJAL VASTUVÄIDE TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VASTU SELLISE REKLAAMI EESMÄRGIL. SEE KEHTIB KA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA NII PALJU, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE  OTSETURUNDUSEGA. KUI TE EI OLE NÕUS, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID PÄRAST SEDA ENAM OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE DSGVO ART. 21 LÕIKE 2 PUNKTI JÄRGI)

Õigus esitada kaebus pädevasse järelevalveorganisse

DSGVO rikkumise korral on puudutatud isikul õigus esitada kaebus järelevalveorganile, eelkõige oma tavapärase elukoha, töökoha või väidetava rikkumise koha järgi liikmesriigis. Kaebuse esitamise õigus ei mõjuta teisi haldusõiguslikke või seaduslikke õigusabinõusid.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada andmeid, mida me töötleme automaatselt teie nõusoleku või teile või kolmandale osapoolele üle antud lepingu kohaselt tavalisel, masinloetaval kujul. Kui taotlete andmete otsest ülekandmist teisele vastutavale isikule, toimub see ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

SSL- või TLS-krüpteerimine

See veebileht kasutab turvalisuse kaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu, näiteks teie poolt lehe haldajana tellimuste ja päringute  edastamise kaitseks SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära sellest, et brauseri aadressiriba „http://“ muutub, olles „https://“, ja teie brauseriribal olevast luku sümbolist.

Kui SSL- või TLS-krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatavaid andmeid lugeda.

Teave, kustutamine ja parandamine

Teil on kehtivate õiguslike määruste raames õigus igal ajal oma salvestatud isikuandmetega tasuta tutvuda, saada teavet nende päritolu ja vastuvõtjate ja andmetöötluse eesmärgi kohta ning õigus vajadusel neid andmeid parandada või kustutada. Selleks ja teiste isikuandmetega seotud küsimuste korral võite meiega igal ajal  ühendust võtta veebisaidi lõpus impressumis toodud aadressil.

Õigus töötlemise piiramiseks

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta veebisaidi lõpus impressumis toodud aadressil. Õigus piirata töötlemist on järgnevatel juhtudel:

  • Kui te vaidlustate meie juures salvestatud isikuandmete õigsuse, vajame reeglina aega nende ülekontrollimiseks. Kontrollimise ajaks on Teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/toimub ebaseaduslikult, võite kustutamise asemel nõuda andmete töötlemise piiramist.
  • Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid te vajate neid siiski pretensioonide esitamiseks, kaitsmiseks või nendega tegelemiseks, on teil õigus kustutamise asemel nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui te olete esitanud vastuväite DSGVO art. 21, lõike 1 järgi, tuleb leida tasakaal teie ja meie huvide vahel. Kuni pole kindel, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui te olete piiranud oma isikuandmete töötlemist, tohib neid andmeid – arvestamata nende salvestamist – töödelda ainult teie nõusolekul või pretensioonide esitamiseks, nendega tegelemiseks või kaitsmiseks või teie füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks või Euroopa Liidu või mõne liikmesriigi tähtsate avalike huvide tõttu.

4. Andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie internetilehed kasutavad niinimetatud „küpsiseid“. Küpsised on väikesed tekstifailid ja ei tee teie lõppseadmele kahju. Need salvestatakse teie lõppseadmesse kas ajutiselt seansi kestuse ajaks (seansiküpsised) või pikaajaliselt (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse pärast teie külastuse lõppu automaatselt. Püsiküpsised jäävad teie lõppseadmesse salvestatult, kuni te need ise kustutate või toimub automaatne kustutamine teie veebibrauseri kaudu.

Küpsiseid võivad osaliselt teie lõppseadmele salvestada ka kolmandate osapoolte ettevõtted siis, kui need külastavad meie veebilehte (kolmanda osapoole küpsised). Need võimaldavad meil või teil kasutada kolmandate osapoolte ettevõtete määratud teenuseid (nt küpsised makseteenuste korraldamiseks).

Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, sest kindlad veebilehtede funktsioonid ei töötaks nendeta (nt ostukorvi funktsioon või videote näitamine). Teised küpsised on mõeldud kasutaja käitumise hindamiseks või reklaami näitamiseks.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise sideühenduse teostamiseks või kindlate teie poolt soovitud funktsioonide täitmiseks (nt ostukorvifunktsioon), salvestatakse DSGVO art. 6, lõike 1, punkti f alusel. Veebisaidi haldajal on õiguslik huvi küpsiste salvestamise vastu selleks, et pakkuda oma teenuseid tehniliselt veatult ja optimeeritult. Juhul, kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolekut küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine ainult DSGVO, art. 6, lõike 1, punkti a alusel. Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

Te võite oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste kasutamisest ja te lubate küpsiseid ainult erandjuhtudel, lülitate küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudeks või üldiselt välja, samuti aktiveerite küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Küpsiste väljalülitamine võib selle veebisaidi toimimist piirata.

Niivõrd kui kasutatakse kolmandate osapoolte ettevõtete küpsiseid või küpsiseid analüüsi eesmärgil, teatame teile sellest eraldi selle isikuandmete kaitse deklaratsiooni raames ja vajadusel küsime nõusolekut.

Serveri logifailid

Veebilehtede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet niinimetatud serveri logifailides, mida teie brauser meile automaatselt edastab. Need on:

  • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
  • Kasutatud operatsioonisüsteem
  • Eelmise külastatud lehekülje URL
  • Juurdepääseva arvuti hostinimi
  • Serveripäringu kellaaeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei viida kokku teiste andmeallikatega.

Nende andmete kogumine toimub DSGVO art. 6, lõike 1, punkti f alusel. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi oma veebilehe tehniliselt vigadeta ja optimaalse esitamise vastu – selleks peab serveri logifailid registreerima.

Kontaktvorm

Kui te esitate meile päringuid kontaktvormi kaudu, siis salvestame teie andmed päringu vormist, kaasa arvatud teie poolt seal esitatud kontaktandmed päringu töötlemise eesmärgil ja edasiste küsimuste jaoks. Me ei edasta teie andmeid ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine toimub DSGVO art. 6. lõike 1, punkti b alusel juhul, kui teie päring on seotud lepingu täitmisega või teostamiseks on vajalikud lepingueelsed abinõud. Kõigil ülejäänud juhtudel põhineb töötlemine meie põhjendatud huvil meile suunatud päringute efektiivse töötlemise vastu (DSGVO art. 6, lõige 1, punkt f ) või teie nõusolekul (DSGVO art. 6, lõige 1, punkt a) juhul, kui seda küsiti.

Teie poolt kontaktvormi sisestatud andmed jäävad meie juurde nii kauaks, kuni te palute need meil kustutada, tühistate oma nõusoleku salvestamise kohta või andmete salvestamise eesmärk kaob ära (nt pärast teie päringu töötlemise lõpetamist). Kohustuslikud seaduslikud määrused – eelkõige säilitamise tähtajad – jäävad muutmata.

Päring e-kirja, telefoni või faksi teel

Kui te võtate meiega ühendust e-kirja, telefoni või faksi teel, salvestatakse teie päring, kaasa arvatud kõik sellest tulenevad isikuandmed (nimi, päring), teie palve töötlemise eesmärgil ja neid töödeldakse. Me ei edasta teie andmeid ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine toimub DSGVO art. 6. lõike 1, punkti b alusel niivõrd kui teie päring on seotud lepingu täitmisega või teostamiseks on vajalikud lepingueelsed abinõud. Kõigil ülejäänud juhtudel põhineb töötlemine teie nõusolekul (DSGVO art. 6, lõige 1, punkt a) ja/või meie põhjendatud huvil (DSGVO art. 6, lõige 1, punkt f ), kuna meil on põhjendatud huvi meile suunatud päringute efektiivse töötlemise vastu.

Teie poolt kontaktvormi kaudu edastatud andmed jäävad meie juurde nii kauaks, kuni te palute need meil kustutada, tühistate oma nõusoleku salvestamise kohta või andmete salvestamise eesmärk kaob ära (nt pärast teie päringu töötlemise lõpetamist). Kohustuslikud seaduslikud määrused – eelkõige säilitamise tähtajad – jäävad muutmata.

5. Lisandmoodulid ja tööriistad

YouTube koos laiendatud andmekaitsega

See veebisait on seotud YouTube videotega. Veebilehtede haldaja on Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Me kasutame YouTube laiendatud andmekaitserežiimis. See režiim toimib vastavalt YouTube’le nii, et YouTube ei salvesta sellel veebisaidil informatsiooni külastajate kohta enne, kui need näevad videot. Seevastu ei saa kindlalt välistada andmete edasiandmist YouTube partnerile laiendatud andmekaitserežiimi kaudu. Nii loob YouTube – sõltumata sellest, kas te videot vaatate – ühenduse Google DoubleClick võrgustikuga.

Niipea, kui käivitate sellel veebisaidil ühe YouTube video, luuakse ühendus  YouTube serveriga. Seejuures teatatakse YouTube serverile, millist meie veebilehtedest te külastasite. Kui te olete sisse loginud oma YouTube kontole, võimaldate YouTube’l oma käitumist surfimisel paigutada teie isikliku profiili alla.  Seda saate ära hoida oma YouTube kontolt väljalogimisega.

Peale selle võib YouTube pärast ühe video käivitamist salvestada erinevaid küpsiseid teie lõppseadmesse. Nende küpsiste abil võib YouTube saada informatsiooni selle veebisaidi külastaja kohta. Seda informatsiooni kasutatakse muu hulgas videote statistika saamiseks, kasutajasõbralikkuse parendamiseks ja pettusekatsete ärahoidmiseks. Küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need kustutate.

Vajadusel võivad pärast seda, kui olete  käivitanud ühe YouTube video, vallanduda teised andmete töötlemise protsessid, millele me ei saa mõju avaldada.

YouTube kasutamine toimub meie on-line pakkumiste meeldiva kujutamise huvides. See kujutab endast põhjendatud huvi DSGVO art. 6, lõike 1, punkti f mõistes.. Juhul, kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolekut küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine ainult DSGVO, art. 6, lõike 1, punkti a alusel. Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

Lisa informatsiooni andmekaitse kohta YouTube’s leiate nende andmekaitsedeklaratsioonist järgneva lingi alt: https://policies.google.com/privacy?hl=et.

OpenStreetMap

Me kasutame OpenStreetMap (OSM) kaarditeenust. Pakkujaks on Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Inglismaa.

Kui te külastate veebisaiti, millega on seotud OpenStreetMap, saadetakse OSMF-le muu hulgas edasi teie IP-aadress ja muu informatsioon teie käitumise kohta sellel veebisaidil. OpenStreetMap salvestab selleks teatavatel tingimustel küpsised teie brauserisse. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja nende kaudu on võimalik teha veebisaidi kasutamise analüüsi. Te saate takistada küpsiste salvestamist oma brauseri tarkvara vastava seadistamisega. Me juhime teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa te vajadusel kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone täies mahus.

Peale selle saab registreerida teie asukoha juhul, kui te olete seda lubanud oma seadme seadistustes – nt oma mobiiltelefonis. Selle veebilehe pakkuja ei saa mõjutada seda andmete ülekannet. Üksikasjalikud andmed saate OpenStreetMap isikuandmete kaitse deklaratsioonist alljärgneva lingi alt: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

OpenStreetMap kasutamine toimub meie on-line pakkumiste meeldiva kujutamise ja meie poolt veebisaidil esitatud kohtade kerge ülesleidmise huvides. See kujutab endast põhjendatud huvi DSGVO art. 6, lõike 1, punkti f mõistes. Juhul, kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolekut küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine ainult DSGVO, art. 6, lõike 1, punkti a alusel. Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

6. Meie teenused

Taotleja andmete käitlemine

Me pakume teile võimalust taotluse esitamiseks meie juures (nt e-kirja teel, posti teel või taotluse esitamise vormi kaudu). Järgnevalt informeerime teid taotluse esitamise protsessi raames kogutud isikuandmete mahust, nende kogumise eesmärgist ja kasutamisest. Me kinnitame, et teie andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine toimub kooskõlas kehtiva andmekaitse seaduse ja kõigi teiste seaduslike määrustega ning teie andmeid koheldakse rangelt konfidentsiaalselt.

Andmete kogumise ulatus ja eesmärk

Kui te saadate meile taotluse, töötleme teie sellega seotud isikuandmeid (nt kontakt- ja kommunikatsiooniandmeid, taotluse dokumente, taotlusega seotud vestluse raames tehtud märkusi jne) nii palju, kui see on vajalik töösuhte loomise üle otsustamiseks. Selle seaduslikuks aluseks on saksa seaduse järgi uus BDSG § 26 (töösuhte algatamine), art. 6, lõige 1, punkt b DSGVO (üldine lepingu algatamine) ja – kui te olete andnud nõusoleku – DSGVO art. 6, lõige 1, punkt a. Nõusoleku saab igal ajal tühistada. Teie isikuandmed antakse meie ettevõtte piires edasi ainult isikutele, kes võtavad osa teie taotluse töötlemisest.

Kui taotluse esitamine on edukas, salvestatakse teie poolt sisestatud andmed uue BDSG § 26 ja DSGVO art. 6, lõike 1, punkti b alusel töösuhte teostamise eesmärgil meie andmete töötlemise süsteemis.

Andmete säilitamise kestus

Kui me ei saa teile teha kohapakkumist või kui te lükkate kohapakkumise tagasi või võtate tagasi oma taotluse, on meil õigus säilitada meie juures teie poolt edastatud andmeid meie põhjendatud huvi alusel (DSGVO art. 6, lõige 1, punkt f) kuni 6 kuud alates taotlemisprotsessi lõppemisest (taotluse tagasilükkamine või tagasivõtmine). Pärast seda andmed kustutatakse ja füüsilisel kujul olevad taotluse dokumendid hävitatakse. Säilitamine on mõeldud tõendamiseks kohtuvaidluse korral. Juhul, kui on näha, et andmeid võib minna vaja pärast 6-kuulise tähtaja möödumist (nt ähvardava või poolelioleva kohtuvaidluse tõttu), toimub kustutamine alles siis, kui kaob edasise säilitamise otstarve.

Peale selle võib pikemaajaline säilitamine toimuda siis, kui te olete andnud vastava nõusoleku (DSGVO art. 6, lõige 1, punkt a) või seaduslikud säilitamiskohustused on kustutamise vastu.

Taotlejate andmebaasi kandmine

Juhul, kui me ei tee teile kohapakkumist, siis on olemas võimalus teid kanda meie taotlejate andmebaasi. Andmebaasi kandmisel võetakse taotlusest üle kõik dokumendid ja andmed taotlejate andmebaasi ühenduse võtmiseks sobivate ametikohtade korral.

Taotlejate andmebaasi kandmine toimub ainult teie selgesõnalise nõusoleku alusel (DSGVO art. 6, lõige 1, punkt a). Nõusoleku üleandmine on vabatahtlik ja see ei ole seotud käimasoleva taotlemise protsessiga. Puudutatud isik võib igal ajal oma nõusoleku tühistada Sel juhul kustutatakse andmed taotlejate andmebaasist lõplikult juhul, kui ei ole seaduslikku säilitamise alust.

Andmed taotlejate andmebaasist kustutatakse lõplikult hiljemalt kaks aastat pärast nõusoleku andmist.